به مناسبت 27 آبان ماه

 شهادت سرلشکر پاسدار مهدی زین الدین فرمانده لشکر 17علی بن ابیطالب(1363ش)