شهید محمد گرامی

شهید محمد گرامی

مریضی مادرش همزمان شده بود با آزمون مهمی که سپاه میخواست بگیره.

محمد چند ماهی مرخصی گرفته بود تا حسابی مطالعه کنه به خلاف تصور خیلی ها محمد قید امتحانو زد و گرفت دور مریضی مادرش تا اینکه مادر بستری شد.

یک ماه و نیم به مادر رسیدگی کرد رفته بود ویلچر گرفته بود تا مادر رو هر از مدتی ببرد حیاط بیمارستان.

 بارها مادر رو روی دوشش گذاشته و از پله های بیمارستان آورده بود پایین، به مادرش خیلی احترام میگذاشت.


منبع : کتاب کوله پشتی به نقل از همسفر شقایق

مشاهده فهرست مطالب مرتبط با شهدا