سرلشکر خلبان شهید عباس بابایی

سرلشکر خلبان شهید عباس بابایی

یکی از هم دوره ای های شهید بابایی در آمریکا میگفت:

توی آمریکا دوره ی خلبانی میدیدیم، یه روز دیدم روی بولتن پایگاه (ریس) مطلبی رو نوشته که نظر همه رو جلب کرده بود. مطلب هم این بود:

دانشجو بابایی ساعت 2 بعد از نیمه شب می دود تا شیطان را از خود دور کند! تا این مطلب رو خوندم، رفتم سراغ عباس و گفتم: عباس قضیه چیه؟

اولش نمیخواست بگه، بعدشم آروم سرشو بالا آورد و گفت:

چند شب پیش بد خواب شده بودم، رفتم میدون چمن تا کمی بدوم، کلنل (باکستر) و زنش منو دیدن، از شب نشینی می اومدن.

کلنل به من گفت: این وقت شب برا چی میدوی؟

بهش گفتم: دارم ورزش میکنم.

گفت: راستشو بگو.

گفتم: راستش محیط خوابگاه خیلی آلوده هست، شیطون آدمو بدجوری اذیت میکنه، اگه آدم حواسشو جمع نکنه به گناه می افته، بعدشم گفتم:

میدونی دین ما برای این طور وقتا چه توصیه ای می کنه؟ عمل سخت انجام بدین! 
منبع : کتاب کوله پشتی به نقل از علمدار آسمان


مشاهده فهرست مطالب مرتبط با شهدا