شهید کرم رفیع پور
 یکی از برکات عظیم این جنگ، این بوده که حکومت از دست رفته اسلام را بار دیگر زنده کرده و راه را به سوی خدا باز و مهیا کرده است.

شادی روح شهدا صلوات

منبع : سایت وصیت
مشاهده فهرست مطالب مرتبط با شهدا