شهید مهدی باکری

شهید مهدی باکری

در عملیات خیبر، یک بریدگى در طول خاکریزى بود که از آن ناحیه، آتش شدیدى روى بچه‏ ها ریخته می‏شد. هیچ کس جرئت نمی‏کرد براى آن قسمت فکرى بکند.
یک لودر از لشکر نجف آنجا بود. راننده‏اش می‏ترسید روى آن برود. آقا مهدى باکرى - فرمانده لشکر - که به نیروهاى مستقر در خط پیوست، دل و جرئتمان بیشتر شد. به راننده لودر گفت: «آقاجان! اینجا یک خاکریز بزن. بچه‏ ها قتل عام می‏شوند!»
او که آقا مهدى را نمی شناخت، گفت: «برو بابا، تو هم دیوانه شده‏اى! در این بحبوحه کى میتونه بره رو لودر! اگه خواستى خودت برى، مانعى نداره، من که نمی‏تونم.‌»
آقا مهدى بدون آنکه خم به ابرو بیاورد، رفت روى لودر. نفسها در سینه حبس شده بود. رفت جلوتر و خاکریزى زد و آمد پایین. چشمها از حیرت بیرون زده بود.

 
منبع : آشنایی ‏ها - راوى: آفاقى

مشاهده فهرست مطالب مرتبط با شهدا