شهید ناصر بختیاری


شهید ناصر بختیاری


آگاه باشید که در این برهه از زمان مسئولیت سنگینی بر دوش دارید.

شما پاسدار خون های ریخته شده برای اسلام عزیز هستید و باید شما عزیزان پیام خون شهیدان و شعار آنها را با کار و کوشش در راه خدا به جهانیان صادر نمائید .

شادی روح شهدا صلوات

منبع : اسک دین

مشاهده فهرست مطالب مرتبط با شهدا