وصیت امام صادق (علیه السلام) در لحظات شهادت :


«انّ شفاعتنا لا تنال مستخفّابالصلاة»
«بدرستیکه شفاعت ما به کسی که نماز را سبک بشمارد نمی رسد».
(سفینة البحار جلد /2 ص/19)

 

گویم ز امام صادق این طرفه حدیث  

تا شیعه او به لوح دل بنگارد

فرمود که برشفاعت ما نرسد    

هر کس که نماز را سبک بشماردمشاهده فهرست مطالب مرتبط با شهدا